Định hướng phương pháp giáo dục ở bậc trung học hiệu quả

Cho tới hiện tại, đã có nhiều công trình nghiên cứu về phương pháp giáo dục ở bậc trung học hiệu quả. Tuy nhiên, các chương trình đó chỉ mới đưa ra các đặc trưng về một nhà trường hoạt động hiệu quả. Cụ thể, định hướng này như thế nào? Phương pháp giáo dục hay mô hình học tập của trường trung học quốc tế hay trung học công lập là hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Các khía cạnh về môi trường hoạt động hiệu quả ở bậc trung học

Nếu tiếp cận về khía cạnh hiệu quả trong hoạt động trong nhà trường, bạn sẽ cần xem xét về các hoạt động mà trường tổ chức đã đem lại hiệu quả như thế nào trong phạm vi nguồn lực mà nhà trường có được.

trường trung học quốc tế

Về khía cạnh hiệu quả ngoài nhà trường, bạn sẽ xem xét chúng dựa trên nhiều phương diện khác nhau như: 

  • Với cá nhân người học: những kết quả hoạt động của người học trong việc phát triển cá nhân, phát triển kinh tế gia đình.
  • Với tổ chức: những đóng góp của người học đối với nhà trường và đối với việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của tổ chức mà người học sau khi ra trường có vị trí là thành viên của tổ chức đó.
  • Với cộng đồng: những thành quả của người học vào việc phát triển kinh tế – xã hội của cộng đồng, xã hội và quốc gia.
  • Với quốc tế: những đóng góp của người học cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của quốc tế.

Qua các khía cạnh này, bạn có thể biết được mức độ kết quả giáo dục của nhà trường thỏa mãn các yêu cầu phát triển cá nhân và phát triển kinh tế – xã hội của cộng đồng và xã hội ở các bình diện trên; đồng thời còn phải xem xét trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế/ kỹ thuật, giáo dục, văn hoá…

>>>Xem thêm: Học sinh trường trung học quốc tế sẽ có được gì khi học chương trình Cambridge

Chính vì giáo dục ở bậc phổ thông có liên quan đến mọi khía cạnh của đời sống kinh tế – xã hội, có mặt ở mọi gia đình, ở mọi cộng đồng và là một vấn đề nhạy cảm, tinh tế cho hệ giá trị văn hoá dân tộc nên không thể tìm được một sự thống nhất cao trong việc xác định chất lượng và hiệu quả của nhân tố này.

Nhà kinh tế thường đòi hỏi giáo dục phổ thông cần phù hợp với yêu cầu gia tăng GDP. Họ mong mọi sản phẩm của giáo dục phổ thông phải thích ứng nhanh với thị trường sức lao động ở trong nước và cả ở sự hội nhập quốc tế.

Nhà xã hội học lại đòi hỏi giáo dục phổ thông phải tích cực góp phần vào sự công bằng, xoá đói giảm nghèo, rút ngắn sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị, miền xuôi và miền núi,…

Nhà văn hoá đòi hỏi giáo dục phổ thông có ảnh hưởng mạnh mẽ đến vấn đề giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc. Họ lo ngại cách sống, lối sống của học sinh phổ thông không phù hợp với truyền thống dân tộc, bị các ảnh hưởng của ngoại lai xô bồ và thiếu tính dân tộc.

Nhà chính trị đòi hỏi giáo dục phổ thông phải thực sự là pháo đài cho việc giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị của đất nước.

Chính sức ép từ bốn nhân tố kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị vào giáo dục phổ thông đối với một đất nước còn đang phát triển, với nhiều khó khăn tạo ra một cảm giác chất lượng giáo dục phổ thông chưa đáp ứng được mục tiêu đặt ra. Vì vậy cần phát triển nhà trường đảm bảo linh hoạt trong quản lý, tự chủ trong việc thực hiện chương trình và quá trình dạy học, trong thu chi tài chính và quản lý nhân sự, có sự nhạy cảm với thị trường, nắm bắt các thông tin của thị trường, xác định nhu cầu người học, giáo dục toàn diện nhân cách của học sinh và thoả mãn nhu cầu khác nhau của các em và cha mẹ các em, định mức thu chi hợp lý, nhà trường vận dụng các quy luật của thị trường: Cung cầu cạnh tranh giá cả vào công tác quản lý một cách phù hợp. Phụ huynh học sinh phản ánh ý kiến và nhu cầu một cách dân chủ. Nhà trường đảm bảo môi trường giáo dục trong sạch, không có ma tuý. Hiệu trưởng phải có tâm, có tầm, có tài, đối sách với sự rủi ro, các thay đổi bất thường có thể xảy ra.

>>>Xem thêm: VAS hướng dẫn phụ huynh cùng con học trực tuyến hiệu quả

trường trung học quốc tế

Khái niệm nhà trường hiệu quả có thể được hiểu là nhà trường có mức độ kết quả giáo dục đáp ứng được các yêu cầu phát triển của cả cá nhân lẫn nền kinh tế – xã hội của cộng đồng xã hội trong phạm vi nguồn lực có thể huy động được của chính nhà trường đó.

Theo một nghiên cứu, tìm hiểu nhiều quan điểm về nhà trường hiệu quả của UNESCO, và một số tác giả trong nước và nước ngoài, các tác giả cho rằng: nhà trường hiệu quả là nhà trường đạt được các kết quả, hiệu quả về giáo dục trong phạm vi nguồn lực của chính nhà trường đó đáp ứng được những yêu cầu phát triển cá nhân, phát triển kinh tế – xã hội của cộng đồng và đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực của xã hội ở mỗi thời điểm hiện tại.

Nhà trường cần làm gì để xây dựng môi trường giáo dục trung học phổ thông hiệu quả

Để phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông theo quan điểm và phù hợp với điều kiện của Nhà trường hiệu quả Việt Nam ngoài việc tổng hợp, chọn lọc các đặc trưng, tiêu chuẩn, tiêu chí ưu việt nhất từ các kết quả nghiên cứu trên, bạn có thể dựa vào yếu tố mô hình quản lý của nhà trường trên phương diện nhân văn, hiện đại, hiệu quả và trách nhiệm xã hội. Trong nhà trường hiệu quả, người giáo viên đóng vai trò của một người quản lý. Nhà trường là một cộng đồng giáo viên biết học hỏi, một môi trường học tập thân thiện. Cụ thể như sau:

Lấy mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực đa dạng của học sinh làm gốc

Với mục tiêu này, trước tiên nhà trường phải chuyển từ nhà trường kiến thức sang nhà trường năng lực – nhân văn. Trong nhà trường Trung học phổ thông hiệu quả các giá trị, phẩm chất, các năng lực cá nhân và công dân được đặc biệt coi trọng.

Đó là:

– Phát triển các giá trị cá nhân;

– Hình thành và phát triển các giá trị xã hội;

– Ý thức, trách nhiệm và hành vi công dân;

– Ý thức, trách nhiệm và hành vi dân tộc, quốc tế;

– Phát triển lương tri, lương tâm con người;

– Phát triển năng lực thể chất;

– Phát triển các năng lực cá nhân;

– Phát triển các năng lực xã hội.

Thay đổi nội dung và phương pháp giáo dục

Phẩm chất, năng lực chỉ có thể được hình thành trong hành động, sự hình thành, phát triển tri thức, kĩ năng, năng lực được xảy ra đồng thời trong quá trình học sinh vận dụng và huy động các nguồn tri thức khác nhau để giải quyết thành công các vấn đề trong cuộc sống thực. Do vậy phương pháp giáo dục phải được thay đổi tận gốc, người thầy không phải thực hiện chức năng truyền đạt, mà là người thiết kế các hoạt động sư phạm, trong đó có hàm chứa các tri thức, kĩ năng, năng lực cần có và tổ chức để học sinh hoạt động, giải quyết các vấn đề và thông qua đó hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực cần có.

 

trường trung học quốc tế

Thay đổi vị thế của học sinh

Năng lực là một phạm trù mang tính cá thể. Mỗi người có cách rèn luyện năng lực riêng và không ai rèn luyện hộ ai được. Chính vì vậy, trong phương pháp giáo dục hiện đại phải lấy học sinh làm trung tâm trong hoạt động học, dạy học và giáo dục trong nhà trường. Trong nhà trường hiệu quả học sinh là chủ thể của quá trình nhận thức dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ của thầy.

>>>Bài viết cùng chuyên đề: Bồi dưỡng năng khiếu và kỹ năng sống cho trẻ với các hoạt động tại trường Trung học Quốc tế Việt Úc (VAS)

Nhà trường phải gắn liền với địa phương

Phẩm chất, năng lực chỉ có thể được hình thành và phát triển trong bối cảnh sống thực. Do đó, những tình huống thực đang diễn ra tại địa phương sẽ là bối cảnh dạy học và giáo dục của trường. Học luôn gắn với cuộc sống thực, học sinh được vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết các vấn đề trong chính cuộc sống của mình tại gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh đó, trường Trung học phổ thông hiệu quả phải chuyển từ nhà trường quản lý hành chính truyền thống sang quản lý đánh giá chất lượng, năng lực và hiệu quả; phải là nhà trường tiên tiến mang đậm bản sắc dân tộc; mang đậm tính nhân văn, hiện đại, hiệu quả và đề cao trách nhiệm xã hội; Trường có một cộng đồng giáo viên biết học hỏi, một môi trường học tập thân thiện, tích cực; Học phải đi đôi với hành.

Lời kết

Trên đây là những nội dung về định hướng phát triển trường Trung học phổ thông Việt Nam theo quan điểm nhà trường hiệu quả. Đối với các trường trung học phổ thông, đặc biệt là các trường trung học quốc tế, nhờ áp dụng phương pháp giáo dục hiện đại của nước ngoài.

More Articles for You

Top 3 trường mầm non quốc tế tại Tp. Hồ Chí Minh

Tiếng Anh đang dần trở thành nhu cầu thiết yếu cho học tập, công việc trong đời sống hằng ngày. …

Các trường mầm non quận 3 chất lượng cao

Chọn trường mầm non cho con đi học tưởng chừng như dễ dàng, nhưng lại ẩn chứa nhiều nỗi lo. …

Bố mẹ có nên cho con yêu theo học các trường quốc tế tại TPHCM không?

Khi cho các bé học trường quốc tế tại TPHCM sẽ giúp con yêu có được những kiến thức nền …

Top trường mầm non quận 10 được yêu thích nhất

Hiện nay giáo dục đang ngày càng phát triển, các trường mầm non quốc tế được đầu tư từ các …

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào chương trình giáo dục mầm non

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình hình …

Top trường mầm non quốc tế tại quận 7

Quận 7 được xem là một trong những quận có mức sống khá cao tại thành phố Hồ Chí Minh, …